Privacy

"Privacy is not negotiable"

Privacy statement

Inleiding
Om op de best mogelijke manier een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vind je een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Uit dit document zal blijken dat wij secuur omgaan met de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe jij jouw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Mocht je naar aanleiding van het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben, richt je dan tot info@borgingcompany.nl en onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met je op.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen, kortom; hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

Wij nemen de privacy van onze opdrachtgevers uiterst serieus. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomst worden project- en contactgegevens gedeeld met Stichting Instrumentaanbieder WKI en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig met dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wie zijn wij
“The Borging Company B.V.” is een dochterbedrijf van “Nordic Gold Holding B.V.”, “First One B.V.”, “Matsuri B.V.” en “Lev investments B.V.”.

The Borging Company B.V. is gevestigd te Rotterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88144224.

Reikwijdte
Deze privacy statement is van toepassing op alle bezoekers van www.borgingcompany.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website kunnen worden bezocht.

Doel van de verwerking
The Borging Company verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aanbieden en managen van kwaliteitsborgingsprojecten ten behoeve van opdrachtgevers
  • Ondersteuning bij het (doen) sluiten en managen van arbeidsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
  • Beheer van onze onderlinge relatie (o.a. door te informeren via nieuwsbrieven, vacatures en marketing-uitingen)
  • Administratie ten behoeve van onze diensten
  • Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat wij niet altijd alle gegevens zoals hieronder beschreven van jou opslaan of verwerken. Wanneer jij je aanmeldt op onze website, in contact treedt met een van onze medewerkers, solliciteert op een vacature of een opdracht, project en/of overeenkomst met ons aangaat, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Voor het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Wij verwerken de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverleningen, waaronder het managen van kwaliteitsborgingsprojecten. 

Wij spannen ons in om jouw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

– Andere gegevens die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverleningen, denk hierbij aan jouw functie of rol binnen de opdracht.

Ga je bij ons aan de slag, dan kunnen daar de volgende persoonsgegevens bijkomen:
– Geboortedatum;

– BSN-nummer, ID Bewijs en bankgegevens;

– CV (op vrijwillige basis), informatie over je opleiding, stages en/of werkervaring;
– Overige gegevens voor een juiste personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bewaren van persoonsgegevens
Bij aanbieding en uitvoering van onze dienstverleningen bewaren wij jouw persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij bewaren jouw gegevens in een CRM tool welke is ingericht volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Automatisch gegenereerde informatie
Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van cookies en pixel tracking. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat de jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Pixel tracking gebruiken we om te zien hoe je op onze website terecht bent gekomen. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je in je browservoorkeuren aangeven dat je geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan jou aangeboden kan worden.

Wij gebruiken, onder andere, cookies en pixels om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het klikgedrag op onze website, monitoren we de hoeveelheid bezoekers en kijken we hoelang ze op de site blijven. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn niet direct herleidbaar tot een individu. Daarnaast maken we gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics voor verdere optimalisatie van onze website en dienstverlening. Doordat de servers van Google zich buiten de Europese Unie bevinden, gelden daar andere regels. Inmiddels zijn afspraken vastgelegd zodat zij voldoen aan de privacy afspraken zoals die binnen de AVG zijn vastgelegd. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten of voor zover gegevens niet persoonlijk naar jou kunnen worden herleid.

Wij kunnen jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Inzien / wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens
Door een email te sturen naar info@borgingcompany.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Klachten
Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres info@borgingcompany.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@borgingcompany.nl.

Dit privacy statement kan eenzijdig worden gewijzigd. De meest actuele versie vind je altijd op onze website: www.borgingcompany.nl. Deze versie is opgesteld in april 2023.